Chính sách đặt phòng

Bảo hiểm Đặt chỗ

Nếu bạn đang đặt phòng phải có thành viên Choice Privileges và phải được cung cấp khi nhận phòng. Tỷ lệ mua hàng trước là mua trước, tỷ lệ trả trước. Không hoàn lại tiền nếu hủy hoặc thay đổi. Thẻ tín dụng của bạn sẽ bị tính tổng số tiền trong vòng 24-48 giờ kể từ khi đặt phòng.

Vui lòng gọi 614.841.9100 nếu bạn có thắc mắc.