Cambria Suites

Chính sách bảo mật này nêu ra cách Cambria Suites sử dụng và bảo vệ bất kỳ thông tin nào mà bạn cung cấp cho Cambria Suites khi bạn sử dụng trang web này. Bất kỳ thông tin nào chúng tôi yêu cầu bạn cung cấp sẽ chỉ được sử dụng theo chính sách bảo mật này. Cambria Suites có thể thay đổi chính sách này theo thời gian. Vui lòng tham khảo trang này để biết thông tin cập nhật. Chính sách này có hiệu lực từ ngày 10/1/2014.

Những gì chúng tôi thu thập được

Cambria Suites có thể thu thập, lưu trữ và sử dụng các dạng dữ liệu cá nhân sau:

 • Tên

 • Thông tin liên lạc bao gồm địa chỉ email

 • Thông tin về máy tính, truy cập và sử dụng trang web này (bao gồm địa chỉ IP, vị trí, loại trình duyệt, nguồn giới thiệu, khoảng thời gian truy cập và số lượt xem trang).

 • Thông tin về các giao dịch được thực hiện giữa bạn và Cambria Suites trên trang web.

 • Bất kỳ thông tin nào khác mà bạn chọn gửi cho chúng tôi.

Những gì chúng tôi làm với thông tin

Cambria Suites có được những thông tin trên để hiểu nhu cầu của bạn và cung cấp cho bạn một kinh nghiệm đặt phòng tốt hơn và ở lại. Cụ thể, chúng tôi sử dụng thông tin vì những lý do sau:

 • Lưu giữ hồ sơ nội bộ

 • Chúng tôi có thể sử dụng thông tin để cải tiến sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.

 • Đôi khi, chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin của bạn để liên lạc với bạn vì mục đích nghiên cứu thị trường. Chúng tôi có thể liên hệ với bạn bằng email, điện thoại, fax hoặc thư.

 • Chúng tôi có thể cung cấp thông tin của bạn cho bên thứ ba một cách thiện chí.

 • Chúng tôi sẽ không bao giờ bán thông tin của bạn.

Bảo vệ

Chúng tôi đã thiết lập thủ tục vật lý, điện tử và quản lý để bảo vệ thông tin chúng tôi thu thập trực tuyến. Những biện pháp bảo vệ này bao gồm truyền mã hoá.

Tuy nhiên, không có phương pháp truyền tải hoặc lưu trữ điện tử nào là an toàn 100% và chúng tôi không thể bảo đảm an toàn trước, trong khi hoặc sau khi truyền tải thông tin trên trang web của chúng tôi. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập vào Chính sách Bảo mật BookingSuite .

Chúng tôi chia sẻ thông tin với bên thứ ba như thế nào?

 • BookingSuite: Dữ liệu cá nhân của bạn có thể được chia sẻ với BookingSuite B.V. tại Herengracht 597, 1017 CE Amsterdam, Hà Lan, công ty điều hành trang web này và trang web suite.booking.com.